Medarbejdere

Nemanja Milosevic
Nemanja Milosevic, Hydrogeokemi, aquatisk økologi og jordhåndtering

M.Sc. Biolog og Ph.d. Miljøingeniør med speciale i hydrogeokemisk og økologisk risikovurdering, og erfaring med myndighedsbehandling af jordhåndtering

Læs mere om Nemanja Milosevic her

Nemanjas hovedkompetencer ligger indenfor hydrogeologisk, kemisk, mikrobiologisk og økologisk vurdering af risici forbundet med organiske stoffer i jord, sediment, overfladevand og grundvand.

Nemanja arbejder med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger, VVM og QHSE f.eks. for Femern Bælt forbindelsen og Vinge i Frederikssund, samt tilsyn af anlægsarbejde.

Nemanja har erfaring fra myndigheder, privat sektor, UN og forskningsinstitutioner med jord- og vandforurening, bl.a. med udarbejdelse af ansøgninger til myndighedsgodkendelser, håndtering af ren og forurenet jord, vurdering af grundvand/overfladevandinteraktion, risikovurdering mht. punktkilder af pesticider, oliederivater og klorerede opløsningsmidler, konceptuel modellering af forureningslokaliteter med kompleks geologi og anvendelse af isotop-baserede undersøgelsesmetoder for evaluering af forureningsopførsel i natur.

Nemanja har desuden erfaring med tværgående udviklingsprojekter i forbindelse med: kravsætning for miljøfremmede kemikalier i byggeaffald/jord/sediment/vand, modellering af forurening på storbyskala, isotopanvendelse i forbedring af fiskeopdræt og vurdering af selvoprensningskapacitet i store floder.

Mobil: +45 31 70 62 82   |   Email: nmil@moe.dk
Hans Ohrt
Hans Ohrt, Afdelingsleder - plan og natur

Marinbiolog med mere end 20 års erfaring i vurdering og forvaltning af miljøforhold især i marine områder.

Læs mere om Hans Ohrt her

Hans’ hovedkompetencer ligger indenfor tilrettelæggelse og styring af miljøprogrammer samt miljø- og naturforvaltning, herunder kontakt og forhandling med myndigheder. Han har desuden et betydeligt kendskab til udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger.

 

Hans har opnået sin erfaring fra ansættelser indenfor offentlig forvaltning på flere niveauer og privat konsulentvirksomhed samt fra arbejdet i Seacon.

 

Siden 1996 har Hans været tilknyttet Øresundsbro Konsortiet som miljøkoordinator og har siden 1998 været involveret i flere store havvindmølleprojekter og kabelprojekter som miljøkoordinator.

Mobil: +45 40 55 03 88    |   Email: haoh@moe.dk
Gry Dam Schachtschabel
Gry Dam Schachtschabel, Socio-økonomisk rådgiver

Kandidatgrad i samfundsvidenskab med særlig ekspertise indenfor socioøkonomiske analyser og vurderinger af virkninger på miljøet.

Læs mere om Gry Dam Schachtschabel her

Grys hovedkompetencer ligger inden for interdisciplinære metodikker såsom politologiske, samfundsmæssige og økonomiske aspekter i både dansk og udenlandsk regi, i relation til vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

 

Gry arbejder med miljørådgivning og udarbejder VVM-redegørelser (på dansk og engelsk) i relation til både kystnære og landfaste anlægsprojekter. Hun har senest været hovedskribent og projektleder for udarbejdelsen af Hillerød Storcenters VVM i samarbejde med MOE A/S. Desuden har hun har været skribent på Femern Bælt forbindelses VVM, og har været hovedskribent og projektleder på Femern Bælt forbindelsens rapport omhandlende grænseoverskridende påvirkninger (ESPOO rapport). Hun har også udarbejdet miljøredegørelser på havne og søkabel projekter.

 

Gry har erfaring med myndighedskontakt og udarbejdelse af ansøgninger til myndighedsgodkendelse. Hun er desuden ansat som undervisningsassistent på RUC, hvor hun vejleder og underviser på basis studiet i samfundsvidenskab.

 

Gry har tidligere beskæftiget sig med socioøkonomiske analyser, markedsanalyser, og interviewundersøgelser vedr. korruption i Vesteuropa.

Mobil: +45 53 71 71 77   |   Email: gdsc@moe.dk
Niels Paulin Bartholdy
Niels Paulin Bartholdy, GIS og miljø-/geodatahåndtering

Naturgeograf med erfaring i GIS og remote sensing (satellitbilledhåndtering) fra rådgivende ingeniørvirksomheder og job som underviser på Københavns Universitet.

Læs mere om Niels Paulin Bartholdy her

Niels er cand.scient. i geoinformatik og med fokus på geografiske informationssystemer har han bred forståelse for udnyttelsen af GIS i natur og miljømæssig sammenhæng. Niels har desuden sine hovedkompetencer indenfor kystmorfologi med solidt kendskab til dynamikker og forhold i det kystnære miljø. Niels har i dag 8 års erfaring i GIS fra sit professionelle karriereforløb og ansættelser under studietiden.

 

De seneste år har Niels øget sit fokus og erfaringer indenfor GIS/remote sensing i forbindelse med geografiske problemstillinger såsom revlevandring, identificering af fredede områder, udpegning af historiske dræningskanaler i Irak, kortproduktion til bestemmelse af fuglebestande på Galapagos, GIS-analyse/kortlægning ved miljøredegørelser for SEAS-NVE og Energinet.dk samt VVM-arbejde og management af miljødata som bygherrerådgiver for Femern A/S.

 

Niels er desuden medarbejdervalgt IT-ansvarlig i Seacon.

Mobil: +45 27 29 11 34    |   Email: npba@moe.dk
Ulrich Zeidler
Ulrich Zeidler, ornitologi og økotoksikologi

Kemiker og Biofysiker med flere end 10 års erfaring inden for naturreservatsforvaltning, miljørådgivning og internationalt projektarbejde.

Læs mere om Ulrich Zeidler her

Ulrichs kernekompetencer omfatter ornitologi, limnologi, naturgenopretning og monitering af natur og miljø.

 

Praktiske erfaringer med forvaltningen af naturreservater fik han som leder af naturcentret ”Wollmatinger Ried” ved Bodensøen i Tyskland. Dernede overtog han også ledelsen af et internationalt avifaunistisk projekt, som havde til formål at kortlægge Bodensøregionens ynglefuglebestand.

 

I mere end 5 år har Ulrich arbejdet som rådgiver for Verdensbankens naturprojekter i Østeuropa og Centralasien. I disse projekter har han den naturvidenskabelige ledelse og er med til at implementere projekterne.

Mobil: +45 31 36 36 60    |   Email: ulze@moe.dk
Ole Kaare Jensen
Ole Kaare Jensen, projektledelse og miljøadministration

Biolog med mere end 23 års erfaring i miljøadministration, miljørådgivning til private virksomheder, og vand- og miljøbistand i udviklingslande.

Læs mere om Ole Kaare Jensen her

Hovedkompetencerne ligger indenfor vurderinger af virkninger på miljøet, vandforsyning og sanitet, herunder institutionelle aspekter, socioøkonomiske aspekter, og internationale miljø- og vandpolitikker. Han har også været 14 år i Miljøstyrelsen i 4 forskellige enheder. Han har et godt kendskab til klimaforandringer og erfaring i Joint Implementation og CDM projekter fra 2 år som mellemleder i Klima- og Miljøstøtteenheden. Derudover har han talrige projektleder og team leader erfaringer fra Danmark, Ghana, Egypten, Nigeria, Litauen, Letland, Polen og Chile.

 

Ole har opnået sin erfaring fra ansættelser i centraladministrationen og konsulentvirksomheder og har været udstationeret i flere lande i den tredje verden, med meget forskelligartede kulturer.

Mobil: +45 26 70 48 63   |   Email: okje@moe.dk
Martin Kielland
Martin Kielland, Naturovervågning, akvatisk biologi og affaldshåndtering

Akvatisk biolog med speciale i fiskebiologi. Martins speciale er konsekvensvurderinger på akvatisk flora og fauna.

Læs mere om Martin Kielland her

Martins hovedkompetencer er miljøvurdering på flora og fauna, samt indsamling, analyse og håndtering af miljødata. Martin har mangeårig erfaring med projektledelse og planlægning og en bred viden om nordisk flora og fauna både over og under vand.

Martin arbejder med planlægningen af ny natur på Lolland forud for etablering af Femern Bælt forbindelsen.  I planlægningen indgår placering og design af nye vandhuller, etablering af lysåben natur, samt indfanging af padder og opsætning af paddehegn. Derudover har martin stået for monitering og overvågning af padder, samt øvrig flora og fauna i de nye vandhuller.

I udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for den ny Vinge bydel ved Frederikssund arbejder med Martin med beregning af klimagasser og udledninger af NOx, VOC og partikler til luft.

Tidligere har Martin arbejdet med VVM-redegørelsen for Femern Bælt forbindelsen, med koordineringsansvar og kvalitetssikring af redegørelsen på marine pattedyr, undervandsstøj, bentisk fauna og flora, migrerende flagermus, affald og vurdering af de arkæologiske forundersøgelser. Han har desuden arbejdet med miljøredegørelser og natur-besigtigelser på ilandføringer af marine højspændingskabler, samt af en ny færgehavn på Samsø.

Tidligere har Martin arbejdet med rådgivning på affaldsområdet, herunder affaldskortlægning, planlægning, prognoser, affaldsgebyrmodellering og implementering. Han har også arbejdet med naturovervågning, samt forskning i vandplantefysiologi og biomanipulation i søer. Martin har stor erfaring i behandling og analyse af miljødata.

Martin har speciale i fiskebiologi, der er undersøgt ved hjælp af telemetri og GIS. Martin dyrker fridykning og er professionel undervandsfotograf. Han har i 2012 udgivet bogen ”Livet under overfladen” om naturen under vand i Danmark www.livetunderoverfladen.dk .

Mobil: +45 28 44 63 05   |   Email: maki@moe.dk
Katinka M. Vår
Katinka M. Vår, Ledelsessystemer, samfundsansvar og miljøkoordinering

Cand.techn.soc med 13 års erfaring indenfor ledelsessystemer, miljøkoordinering, miljøgodkendelser og CSR-arbejde

Læs mere om Katinka M. Vår her

Katinkas hovedkompetencer ligger indenfor CSR-rapportering, socio-økonomisk analyse, kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og CSR-ledelse samt miljøgodkendelser, herunder håndtering og forhandling af myndighedskrav. Hun udfører desuden forskellige miljøkoordineringsopgaver, som f.eks. affaldsplanlægning og spildevandshåndtering.

 

Erfaringen har Katinka opnået fra ansættelser i entreprenør- og produktionsvirksomheder, i en konsulentvirksomhed samt som selvstændig miljørådgiver.

Mobil: +45 27 85 20 32   |   Email: kamv@moe.dk