COBRA-cable projektet. Endrup transformerstation

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske selskab TenneT at etablere en ca. 320 km langt jævnstrømsforbindelse med tilhørende konverterstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland.

Projektet kaldes COBRA cable, og formålet er at forbedre udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og dermed forbedre forsyningssikkerheden. Seacon er rådgiver på projektet i forhold til godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland, og deltager i ruteplanlægningen. Endvidere udarbejder Seacon miljøredegørelser for den danske del af projektet.

I begge ender af kablet etableres omformerstationer, som forbinder jævnstrømskablerne med det eksisterende transmissionsnet baseret på vekselstrøm. Omdannelse af jævnstrøm fra COBRA cable kablerne til vekselstrøm forventes at blive baseret på en ny teknologi, en såkaldt VSC omformer (Voltage Source Converter). Med denne teknologi er det muligt at kontrollere anlæggets spænding og andre systemparametre. Etablering af anlægget ved ved Endrup vil kræve en udvidelse af det eksisterende transformerstation, og dette kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for projektet. I forbindelse med etablering af transformerstationen overvejer Energinet.dk at gennemføre et naturgenopretningsprojekt af omkringliggende engarealer, som transformeranlægget afvander til, og som ligger ned til tilløb til Sneum å systemet. Der er i den forbindelse gennemført en hydrologisk undersøgelse af områdets afvandingsforhold.

TIL TOP PRINT