COBRA-cable projektet. Landkabler i Danmark

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske selskab TenneT at etablere en ca. 320 km langt jævnstrømsforbindelse med tilhørende konverterstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland.

Projektet kaldes COBRA cable, og formålet er at forbedre udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og dermed forbedre forsyningssikkerheden. Seacon er rådgiver på projektet i forhold til godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland, og deltager i ruteplanlægningen. Endvidere udarbejder Seacon miljøredegørelser for den danske del af projektet.

Landkablerne i Danmark vil blive installeret som nedgravede kabler på hele strækningen, som dels omfatter en strækning på det sydlige Fanø gennem Fanø klitplantage, dels en strækning i Jylland fra kysten ved Måde Enge syd for Esbjerg til transformerstationen i Endrup. På Fanø går linjeføringen igennem et Natura 2000 område og ved Måde Enge går linjeføringen umiddelbart vest for et Natura 2000 område. Herudover berører linjeføringen flere områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt klitfredede arealer og fredede stendiger.

Seacon har udarbejdet en VVM screening for projektet, som er indsendt til kommunen. Den efterfølgende udarbejdelse af miljøredegørelse er baseret på en kortlægning og vurdering af de miljømæssige faktorer, som etablering af COBRA cable landkablerne i Danmark berører, på baggrund af eksisterende information samt supplerende undersøgelser og tilsyn, som Seacon har forestået.

TIL TOP PRINT