COBRA-cable projektet. Søkabler i Danmark

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske selskab TenneT at etablere en ca. 320 km langt jævnstrømsforbindelse med tilhørende konverterstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland.

Projektet kaldes COBRA cable, og formålet er at forbedre udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og dermed forbedre forsyningssikkerheden. Seacon er rådgiver på projektet i forhold til godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland, og deltager i ruteplanlægningen. Endvidere udarbejder Seacon miljøredegørelser for den danske del af projektet.

På dansk område skal søkablerne gå ca. 48 km gennem Nordsøen til vestkysten af Fanø, hvor de sammenkobles med landkablerne. Der er desuden en 5 km søkabel strækning fra østkysten af Fanø gennem den indre del af Vadehavet til Jylland lige sydøst for Esbjerg. Søkabler er ikke VVM pligtige, men linjeføringen krydser Natura 2000 områder i Nordsøen og i Vadehavet, og det skal derfor vurderes om der er risiko for påvirkning af udpegningsgrundlaget.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelse for projektet er forskellige anlægsmetoder beskrevet, og de primære potentielle miljøbelastninger under anlægsarbejde og drift er blevet vurderet. De miljømæssige faktorer, som etablering af Cobra kablet på det danske søterritorium berører, er blevet kortlagt og beskrevet på baggrund af eksisterende information, geotekniske undersøgelser og supplerende videoundersøgelser, hvoraf sidstnævnte er blevet fastlagt efter seacons anvisninger.

TIL TOP PRINT