Københavns Havn søkabel

Københavns Kommune har gennem de senere år planlagt en række udviklingsprojekter omkring Marmormolen og spidsen af Langelinie i Københavns Havn. Foranlediget af planerne om byggeriet af FN-byen ultimo 2009 var en omlægning af et 132 kV kabel i Nordbassinet nødvendigt.

Kablet ejes af KE Transmission A/S som derfor havde ansvaret for omlægning af kabelforbindelsen. Omlægningen indebar nogle miljømæssige udfordringer fordi bunden af havnebassinet indeholder høje koncentrationer af forurenede stoffer. Desuden er vanddybden i den inderste del af havnebassinet forsøgt mindsket ved deponering af materiale.

Seacon ydede i forbindelse med anlægsarbejdet i havnebassinet assistance til planlægning af prøvetagning og tolkning af analyseresultater. Seacon fungerede desuden som bindeled til Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Energi, og bistod i den forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger til Energistyrelsen og Københavns kommune.

TIL TOP PRINT