Elproduktionsanlæg på Peberholm

Foranlediget af en strømafbrydelse i 2005 besluttede Øresundsbro Konsortiet at etablere et mindre elproduktionsanlæg på den kunstige ø, Peberholm. Anlægget blev etableret som nødstrømsforsyning i tilfælde af, at hovedforsyningen fra Danmark og Sverige svigter samtidigt, og anlægget skal sikre, at nødvendige drifts- og sikkerhedsmæssige installationer opretholdes for motorvejstrafikken over Øresundsforbindelsen.

Anlægget udgøres af en generator bygning på ca. 200 m2 indeholdende tankrum, maskinrum for 2. stk. 2 MW dieselgeneratorer, kontrolrum, transformerrum samt toilet. Anlægget er omfattet af bygningsreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen, og placeringen ved jernbanen på Peberholm ligger indenfor et Natura 2000 område og i strandbeskyttelseszone. Peberholm er desuden beliggende i landzone.

Som Øresundsbro Konsortiets miljøkoordinator forestod seacon den fornødne myndigheds– og miljøkoordinering i forbindelse med projektering af anlægget, og udarbejdede de fornødne ansøgninger til de lokale og regionale myndigheder. I forbindelse med etablering af anlægget blev foretaget miljøtilsyn på arbejdspladsen, review af entreprenørens miljødokumentation samt auditering af den ansvarlige entreprenør.

Etableringen af anlægget blev påbegyndt i 2007, og anlægget blev idriftsat i 2009.

TIL TOP PRINT