Fiskeri erstatning

I Sverige skal anlægsprojekter betale erstatning til det svenske Fiskeriverk, hvis etableringen medfører negative påvirkninger af alment tilgængelige fiskeressourcer – det såkaldte allmänna fisket.

I forbindelse med ansøgningen om etablering af Øresundsbron besluttede de daværende svenske miljødomstole i 1995 at udskyde spørgsmålet om eventuelle erstatninger for skader på allmänna fisket som følge af etablering og drift af Øresundsbron indtil forbindelsen var taget i regulær drift.

Som grundlag for vurderingen gennemførte Fiskeriverket et omfattende undersøgelsesprogram af fisk og fiskeri i Øresund før, under og efter anlægsarbejdet. Resultaterne skulle efter afslutning i 2003 indberettes til Miljødomstolen som grundlag for domstolens beslutning om en eventuel erstatning.

Seacon koordinerede Fiskeriverkets undersøgelser, og reviewede de tekniske rapporter, herunder en opsamlende teknisk rapport som blev udsendt i marts 2005. På baggrund af rapporten indstillede Fiskeriverket til Miljødomstolen, at Øresundsbro Konsortiet blev pålagt en erstatning på 100 mio. SEK samt kompenserende foranstaltninger for i alt ca. 600 mio SEK.

Dermed var lagt op til en af de største fiskerierstatningssager, der nogensinde er gennemført i Norden Seacon har under hele sagens forløb været Øresundsbrons repræsentant i denne fiskeriertatningssag. Dette indebar inddragelse af danske og svenske eksperter og samordning med svenske advokater, iværksættelse og koordinering af undersøgelser og redegørelser, udarbejdelse af tekniske indlæg til domstolene, samt forberedelse og deltagelse i samråd med domstolene.

Miljödomstolen afviste i første instans alle Fiskeriverkets krav. Sagen blev via Miljööverdomstolen ført helt op til den svenske højesteret, og endte i 2010 med at Øresundsbron skulle betale i alt 70.000 SEK pr år som kompensation for opfyldningerne i Øresund.

TIL TOP PRINT