Rødsand II Nettilslutning landdel

Rødsand II havvindmøllepark ligger 3 km. vest for Nysted Havmøllepark og består af 90 115 meter høje 2,3 MW vindmøller. Den samlede effekt er på 207 megawatt og en forventet årlig elproduktion på 800 millioner kWh. Parkens havvindmøller kan forsyne 200.000 husstande med grøn energi.

Energinet.dk var ansvarlig for at udvikle og gennemføre et nettilslutningsprojekt fra havvindmølleparken til land, mens SEAS-NVE var ansvarlig for at udvikle og gennemføre den videre tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet på land. Seacon bistod indledningsvist i forprojektet med rådgivning i forbindelse med valg af linjeføring og løsningsmodel for nettilslutningsprojektet, og udarbejdede en rapport om forskellige alternativer.

Efterfølgende varetog Seacon miljø- og myndighedskoordinering for landdelen af projektet, som omfattede etablering af 132 kV jordkabel forbindelse fra muffegraven på stranden vest for Rødsand lagune og Hyllekrog, gennem Saksfjed Inddæmning og videre til transformerstationen ved Radsted. Saksfjed Inddæmning er en del af et Natura 2000 område, og er omfattet af en særskilt fredningsbekendtgørelse. Endvidere er flere arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Seacon rådgav om fastlæggelse af linjeføring, forestod tilsyn og undersøgelser langs kabeltraceet, kontakter til myndigheder, og udarbejdede en miljøredegørelse inklusive Natura 2000-vurdering for landkablerne. Landkablerne blev etableret i 2008 og 2009. Seacon gennemførte flere tilsyn før, under og efter anlægsarbejdet, og udarbejdede en samlet tilsyndrapport, som redegjorde for de faktiske observationer af anlæggets påvirkninger.

TIL TOP PRINT