Vinge Centrum – Ny bydel i Frederikssund
Masterplan Vinge Centrum - kilde PRE-UDVIKLINGSSELSKABET FREDERIKSSUND KOMMUNE, HENNING LARSEN ARCHITECTS, TREDJE NATUR, MOE, RPA

Vinge Centrum – Ny bydel i Frederikssund

Frederikssund kommune er i færd men at forberede etableringen af en ny by, Vinge, sydøst for Frederikssund. Byen etableres i etaper, og en af de første og væsentligste etaper er Vinge centrum, som omfatter en ny S-togsstation og 164.000 etagemeter beboelse, institutioner og detailhandel, samt tilhørende infrastruktur i form af veje, forsyningsnet mv.

Seacon har i samarbejde med MOE rådgivet bygherren i VVM processen, og i den forbindelse udarbejdet scopingnotat. Seacon er projektleder på udarbejdelse af den kombinerede VVM / SMV-redegørelse, og forestår koordineringen af eksterne leverancer, herunder bidrag vedrørende spildevandsafledning, trafikale forhold, energi– og vandforsyning samt støjforhold og visualiseringer. Endvidere bidrager Seacon med input til kommunens kommuneplantillæg, lokalplan og spildevandtillæg

En central problemstilling i dette projekt er en sikring af, at der ikke sker påvirkning af spidssnudet frø fra en tilstødende mose, da        denne art er opført på Habitatdirektivets bilag IV. En anden central problemstilling er, hvordan detailhandelen i den nye by vil påvirke handelslivet i Frederikssund. Ydelserne har omfattet udarbejdelsen af:

 

TIL TOP PRINT