Arkiv

Viser 7 indlæg
Øresundsbron

Siden 2001 har seacon været tilknyttet Øresundsbron som miljøkoordinator og miljøkonsulent, og har i den forbindelse været involveret i al miljøarbejdet på forbindelsen.

Fiskeri erstatning

I Sverige skal anlægsprojekter betale erstatning til det svenske Fiskeriverk, hvis etableringen medfører negative påvirkninger af alment tilgængelige fiskeressourcer – det såkaldte allmänna fisket. I forbindelse med ansøgningen om etablering af Øresundsbron besluttede de daværende svenske miljødomstole i 1995 at udskyde spørgsmålet om eventuelle erstatninger for skader på allmänna fisket som følge af etablering og drift af Øresundsbron indtil forbindelsen … Læs mere »

Kunstige rev

I årene efter idriftsættelse af Øresundsbron blev efter Seacons anbefaling gennemført flere undersøgelser af dyre– og planteliv på de nyetablerede undersøiske beskyttelsesøer, bropiller og pyloner. Lunds Tekniska Högskola gennemførte flere videoundersøgelser af beskyttelsesøer og pyloner i perioden 2003-05 som opfølgning på tidligere undersøgelser før og under anlægsarbejdet. De overvejende kvalitative observationer blev rapporteret. Fiskeriverket gennemførte prøvefiskeri og opmålinger med ekkolod … Læs mere »

Elproduktionsanlæg på Peberholm

Foranlediget af en strømafbrydelse i 2005 besluttede Øresundsbro Konsortiet at etablere et mindre elproduktionsanlæg på den kunstige ø, Peberholm. Anlægget blev etableret som nødstrømsforsyning i tilfælde af, at hovedforsyningen fra Danmark og Sverige svigter samtidigt, og anlægget skal sikre, at nødvendige drifts- og sikkerhedsmæssige installationer opretholdes for motorvejstrafikken over Øresundsforbindelsen. Anlægget udgøres af en generator bygning på ca. 200 m2 … Læs mere »

Fuglekollisioner

Tidligt om morgenen den 8. oktober 2000 blev ca. 1000 trækkende små-fugle dræbt, da de i tåget vejr kolliderede med Øresundsbron eller landede på vejbanen og blev kørt ned. Øresund er en vigtig trækrute for såvel små-fugle som større vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Hændelsen afførte en diskussion om forbindelsens mulige påvirkning på trækkende fugle. Seacon foranstaltede derfor efter samråd … Læs mere »

Inventeringer, Peberholm

Den kunstige ø Peberholm, som blev etableret under bygningen af Øresundsbron, er ca. 4 km lang og forbinder bro og tunnel mellem Danmark og Sverige. Øen er bygget op af sand, ler, sten og kalk, der blev hentet op fra bunden af Øresund under udgravningerne til forbindelsen. Der udføres ingen form for såning, beplantning eller naturpleje af øen, og planter … Læs mere »

CSR og miljøredegørelsen

Seacon har siden 2001 hvert år stået for udarbejdelsen af Øresundsbrons årlige miljøredegørelse. Miljøredegørelsen er et grønt regnskab, der indeholder oplysninger om Øresundsbrons miljøpåvirkninger de seneste fem år samt virksomhedens miljøarbejde i det hele taget. Seacon står for både dataindsamling, databearbejdning og skriftlig fremstilling. Siden 2009 er miljøredegørelsen blevet udvidet til en redegørelse for samfundsansvar (CSR), der indeholder både miljø, … Læs mere »