Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Seacons speciale er rådgivning til bygherrer på større infrastrukturprojekter og lignende, hvor vi alt efter behov kan assistere med miljø- og myndighedsarbejdet i alle faser af projektet i tæt samarbejde med bygherren, og oftest som en del af den interne projektorganisation hos bygherren.

I forbindelse med screeninger, forprojekter og feasibilitystudier, hvor forskellige muligheder undersøges inden der træffes beslutning om implementering, bidrager vi med at kortlægge miljøbindinger, myndighedsprocesser, samt fastlægge aktivitetsplaner og strategier.

I godkendelsesprocessen sikrer vi, at de fornødne informationer om miljøforhold tilvejebringes og vurderes i forhold til projektets forventede miljøbelastninger, og vi udarbejder miljøredegørelser og ansøgninger. Vi kan forestå udlicitering/udbud og koordinering af kortlægnings- og undersøgelsesprogrammer. I processen kan vi forestå kontakt til myndigheder og andre interessenter, med henblik på tidligt at afstemme forventninger til projektets miljøperformance og undgå overraskelser undervejs i sagsbehandlingen.

Ved projektering kan vi bistå med løbende at vurdere projektets miljøperformance og foreslå justeringer, hvor det er relevant. I forbindelse med udbud og kontrahering af anlægsarbejdet kan vi bistå med at operationalisere relevante miljøvilkår og indarbejde dette som krav i det materiale, der danner grundlag for anlægskontrakterne.

Vi kan forestå opbygning og udbud af miljøovervågningsprogrammer, baseret på operationalisering af relevante miljøvilkår samt analyser af aktuelle miljøvariables rumlige og tidsmæssige variation, så der i god tid før igangsætning af anlægsarbejdet indsamles et fyldestgørende sæt baggrundsdata (baseline + reference) hvor styrke og signifikans af den opfølgende overvågning er kendt.

I forbindelse med anlægsarbejdet kan vi løbende koordinere og evaluere miljøovervågningen, samt informere relevante parter internt og eksternt i organisationen om resultater. Endvidere kan vi føre tilsyn med anlægsentreprenører og vurdere deres miljøperformance. Vores miljøauditører bistår med den daglige miljøstyring og auditering af entreprenører og leverandører.

Under drift kan vi bistå med miljøstyring, opbygning af miljøledelsessystemer, indsamling af miljødata og udarbejdelse af årlige miljørapporter og/eller CSR rapporter. Vi har stor erfaring i formidling af miljøresultater til offentlighed og presse.

TIL TOP PRINT