Miljøvurderinger og VVM

Miljøvurderinger og VVM

I forbindelse med myndighedernes behandling af en ansøgning om etablering af et projekt kræves normalt en redegørelse for virkningerne på miljøet.

Det er ikke i alle tilfælde at der er et formelt lovkrav, men erfaringen viser at det også i disse tilfælde letter myndighedernes behandling af ansøgningen, hvis bygherren på forhånd har kortlagt, beskrevet og vurderet de miljømæssige konflikter. I større projekter som kan have en væsentlig påvirkning på miljøet kræves en egentlig VVM process, som omfatter en offentlig idefase, samt udarbejdelse, offentliggørelse og høring af en VVM redegørelse med tilhørende ansøgning.

Seacon har flere års erfaring og ekspertise med vurdering af større og mindre anlægs virkninger på miljøet, og vi har et godt overblik over gældende regler, administrationspraksis og standarder. Dette giver os et godt udgangspunkt for at kontakte og koordinere med relevante myndigheder og interessenter, herunder f.eks. kommuner, Naturstyrelsen, Fredningsnævnet, Kulturarvsstyrelsen, museer, Fiskeridirektoratet og Danmarks Fiskeriforening.

Vi bidrager med kompetencer indenfor fagspecifikke områder som eksempelvis fugle, pattedyr, fisk og fiskeri, marin- og ferskvandsbiologi, hydrografi, hav- og jordbundforhold, ressourceanvendelse, klima og affald.

I større og mere komplekse miljøredegørelser som kræver fagspecifikke undersøgelser, kan vi forestå projektledelse, koordinering, kvalitetssikring og sammenskrivning af hovedrapporten. Yderligere yder Seacon uvildig assistance og koordinering i forbindelse med planlægning af f.eks. havbundsundersøgelser og undersøgelser på landområder. Vi har i den forbindelse et godt overblik over den danske rådgiverbranche, og kendskab til rådgiverbranchen i vores tilstødende nabolande, Tyskland og Sverige.

Seacon har blandt andet leveret miljøvurderinger i forbindelse med vindmølleprojekter, kabelforbindelser samt bro – og tunnelprojekter.

TIL TOP PRINT